محمد ایمان خداکرمی

درباره من

دکتر محمد ایمان خداکرمی
image

دانشیار گروه آموزشی عمران - زلزله @ دانشکده مهندسی عمران

http://profs.semnan.ac.ir/English/ProfsFirstPage.aspx?Pid=238...

محقق گوگل

(1403/1/25)

استنادات

408

h-index

11

i10-index

12

مؤلفین همکار

17

اسکوپوس

(1403/1/25)

استنادات

209

مقالات

23

h-index

9

مؤلفین همکار

22

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1390

دکتری

تربیت مدرس

1387

کارشناسی ارشد

خواجه نصیرالدین طوسی

1385

کارشناسی

سمنان

تجارب

1398 تا کنون

مدیر امور آموزشی دانشگاه

دانشگاه سمنان

1397 تا 1398

معاون دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه سمنان

1392-1397

مدیر گروه مهندسی سازه و زلزله

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

مدلسازی کامپیوتری

مکانیک محاسباتی

مهندسی زلزله

اندرکنش خاک سازه

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Development of a new semi-analytical method in fracture mechanics problems based on the energy release rate
ACTA MECHANICA(2016)
M. Yazdani, N. Khaji*, ^محمد ایمان خداکرمی
Inverse structural airfoil: a novel and effective tools for improvement of the buildings performance against wind loads
Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing)(2017)
^محمد ایمان خداکرمی*, محسن ملکی, مسعود مونسی سرخه
Evaluation of Soil-Structure Interaction on the Seismic Response of Liquid Storage Tanks under Earthquake Ground Motions
COMPUTATION(2017)
9411143001, ^محمد ایمان خداکرمی*, Denise-Penelope N. Kontoni
Evaluating the Performance of Rehabilitated Roadway Base with Geogrid Reinforcement in the Presence of Soil-Geogrid-Interaction
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2017)
^محمد ایمان خداکرمی*, حامد خاکپور مقدم
Feasibility analysis of using MetaSoil scatterers on the attenuation of seismic amplification in a site with triangular hill due to SV-waves
SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING(2017)
9311148009, ^محمد ایمان خداکرمی*
ارزیابی اثر پیش‌تنیدگی مهارهای فولادی بر جابه‌جایی دیوار دیافراگمی و خاک
مجله مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز(2018)
9312146002, ^محمد ایمان خداکرمی*, ^عبدالحسین حداد
ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های قاب خمشی فولادی دارای جداساز و نسبت لاغری یکسان با مدلسازی سه بعدی
مهندسی سازه و ساخت(2019)
9311148011, ^رضا وهدانی, ^محمد ایمان خداکرمی*
شبیه سازی عددی اثر مسلح سازی بستر راه با ژئوگرید در آزمایش میدانی
عمران مدرس(2018)
^عبدالحسین حداد*, 9211146002, ^محمد ایمان خداکرمی
حل مسایل معکوس الاستودینامیک دوبعدی با استفاده از روش ترکیبی المان محدود- تفاضل محدود و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات
عمران مدرس(2017)
9211148012, ^محمد ایمان خداکرمی*
An equivalent linear substructure approximation for the analysis of the liquefaction effects on the dynamic soil-structure-interaction
Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing)(2018)
^محمد ایمان خداکرمی*, 9412047001
ارزیابی اثرات پیچش در سازه¬های فولادی دارای سیستم باربرجانبی ناموازی با پلان نامتقارن
فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله(2018)
9218212002, ^علی خیرالدین, ^محمد ایمان خداکرمی*
3D numerical investigation of the effect of wall penetration depth on excavations behavior in sand
COMPUTERS AND GEOTECHNICS(2018)
9312146002, ^محمد ایمان خداکرمی*, ^عبدالحسین حداد
Seismic behavior and design of strutted diaphragm walls in sand
COMPUTERS AND GEOTECHNICS(2019)
9312146002, ^محمد ایمان خداکرمی*, ^عبدالحسین حداد
ارزیابی کفایت فاصله جدایی بین قاب‌های ساختمانی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش سازه-خاک-سازه و استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات
مهندسی سازه و ساخت(2021)
9411148002, ^محمد ایمان خداکرمی*
Solving Elasto-static Bounded Problems with a Novel Arbitrary-shaped Element
CIVIL ENGINEERING JOURNAL-TEHRAN(2019)
9322143001, ^محمد ایمان خداکرمی*
Using DSBFE as an element in order to solve eigenvalue Helmholtz problems by FEM
ZHONGSHAN DAXUE XUEBAO/ACTA SCIENTIARUM NATRALIUM UNIVERSITATIS SUNYATSENI(2019)
9322143001, ^محمد ایمان خداکرمی*
FLUID – STRUCTURE – SOIL INTERACTION OF CYLINDRICAL LIQUID STORAGE TANK SUBJECTED TO HORIZONTAL EARTHQUAKE LOADING
Transactions of the VSB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series(2019)
^محمد ایمان خداکرمی
DETERMINATION OF OPTIMAL DISTANCE BETWEEN TWO ADJACENT STEEL FRAMES CONSIDERING STRUCTURE-SOIL-STRUCTURE INTERACTION EFFECTS USING PSO
International Journal of Optimization in Civil Engineering(2020)
9411148002, ^محمد ایمان خداکرمی*, بهادر نیک پو
کاربرد مدلسازی عامل مبنا در شبیه سازی تخلیه اضطراری فضاهای بسته با ارائه مطالعه موردی
پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2018)
9628217001, ^محمد ایمان خداکرمی*
Application of Decoupled Scaled Boundary Finite Element Method to Solve Eigenvalue Helmholtz Problems (Research Note)
IJE International Journal of Engineering(2020)
^محمد ایمان خداکرمی*, 9322143001
ارزیابی ضوابط لرزه‌ای دستورالعمل DBD12 در طراحی قاب‌های خمشی بتن‌آرمه با درنظرگیری اثرات اندرکنش خاک و سازه
مهندسی سازه و ساخت(2022)
9811544001, ^محمد ایمان خداکرمی*, اسماعیل ایزدی زمان آبادی
Determination of optimal Distance of Anchor-blocks in Buried Oil Pipelines Considering the Effects of the Dynamic Soil-Pipe Interaction
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2021)
9511148006, ^محمد ایمان خداکرمی*, ^رضا وهدانی
ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های قاب خمشی فولادی دارای میراگرهای جرمی تنظیم شونده پاندولی به همراه جداساز با استفاده از مدلسازی سه بعدی
مجله مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز(2021)
9311148011, ^محمد ایمان خداکرمی*, ^رضا وهدانی
Development of Fragility Curves for Brick Infill Walls in Steel Frame Structures
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2022)
9611148006, ^محمد ایمان خداکرمی*
بررسی رفتار لرزه‌ای قاب فولادی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک-سازه تحت زلزله-های متوالی
مهندسی سازه و ساخت(2021)
9711148024, ^محمد ایمان خداکرمی*, مصطفی فرجیان
Effect of MetaFoundation on the Seismic Responses of Liquid Storage Tanks
Applied Sciences-Basel(2022)
9411143001, ^محمد ایمان خداکرمی*, پژمان شرفی
In-Plane cyclic response of separated masonry infill walls using polymeric materials at the surrounding steel frames interface using 3D FE analysis
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2023)
9711148024, ^محمد ایمان خداکرمی*
ارزیابی شاخص خرابی قاب های خمشی فولادی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک-سازه تحت زلزله های متوالی
فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله(2021)
علیرضا کرک آبادی, ^محمد ایمان خداکرمی*, فرزانه نباتی
Development of seismic fragility curves for RC/MR frames using machine learning methods
Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing)(2022)
9811544001, ^محمد ایمان خداکرمی*, فرهاد بهنام فر
تعیین شاخص خرابی سازه‌های سه‌بعدی فولادی مجاور هم با در نظر گرفتن تأثیر اندرکنش سازه-خاک-سازه و بررسی عملکرد آنها در حوزه زمان و فرکانس
عمران مدرس(2023)
9712544001, ^محمد ایمان خداکرمی*
بررسی تحلیلی اثرات توپوگرافی زمین بر میزان اضافه فشار حاصل از امواج انفجاری
(2015)
^محمد ایمان خداکرمی, یونس نوری
بررسی و تعیین اضافه فشار بیشینه وارد بر ابنیه فنی راه و زیرساخت‏های حمل و نقل واقع در مجاورت عوارض توپوگرافی تحت اثر انفجار
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2015)
^محمد ایمان خداکرمی, یونس نوری
A NEW MODIFICATION IN DECOUPLED SCALED BOUNDARY METHOD WITH DIAGONAL COEFFICIENT MATRICES FOR ANALYSIS OF 2D ELASTOSTATIC AND TRANSIENT ELASTODYNAMIC PROBLEMS
(2015)
^محمد ایمان خداکرمی
A new global nonreflecting boundary condition with diagonal coefficient matrices for analysis of unbounded media
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING(2015)
محسن میرزاجانی, ناصر خاجی, ^محمد ایمان خداکرمی
ANALYSIS OF TWO-DIMENSTIONAL ELASTODYNAMICS PROBLEMS USING THE NOVEL SCALED BOUNDARY BASED DECOUPLED EQUATIONS METHOD
هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2015-05-18)
^محمد ایمان خداکرمی
RELIABILITY ANALYSIS ON REINFORCED MASONRY BUILDING AGAINST EARTHQUAKE HAZARD WITH SHAKING TABLE TESTS
هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2015-05-18)
^محمد ایمان خداکرمی
Assessment of the under-ground water level effects on the nonlinear behavior of single pile subjected to static vertical loads in the presence of soil
8th GRACM International Congress on Computational Mechanics(2015-07-12)
^محمد ایمان خداکرمی,
A modified decoupled scaled boundaryfinite element method for modeling 2d inplanemotion transient elastodynamic problems in semiinfinite media
8th GRACM International Congress on Computational Mechanics(2015-07-12)
^محمد ایمان خداکرمی,
بهبود روش نیمه‌تحلیلی معادلات مجزا بر پایه مرزهای مقیاس‌شده برای حل مسایل الاستواستاتیک دوبعدی
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2015-05-05)
^محمد ایمان خداکرمی, ^رضا وهدانی
QUALITATIVE FLAW DETECTION IN PIEZOELECTRIC MATERIAL FOR ELASTOSTATICS USING LINEAR SAMPLING METHOD
6th International Conference on Experiment Process System Modelling Simulation Optimization(2015-07-08)
^محمد ایمان خداکرمی,
QUALITATIVE INVERSE SCATTERING ELASTOSTATICS PROBLEMS IN LAYERED DOMAIN USING LINEAR SAMPLING METHOD
6th International Conference on Experiment Process System Modelling Simulation Optimization(2015-07-08)
^محمد ایمان خداکرمی,
STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF 2-D BOUNDED ELASTIC PROBLEMS BY DECOUPLED SCALED BOUNDARY-FINITE ELEMENT METHOD
6th International Conference on Experiment Process System Modelling Simulation Optimization(2015-07-08)
^محمد ایمان خداکرمی,
بررسی تاثیر عوارض توپوگرافی قائم زمین بر مقدار اضافه فشار ایجاد شده ناشی از امواج انفجاری
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2015-05-05)
^محمد ایمان خداکرمی, یونس نوری
Determination of Structural Fragility Curves of buildings with Hazus methodology for Seismic risk Assessment in the city of Semnan, Iran
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2015-05-05)
^محمد ایمان خداکرمی, ^رضا وهدانی
Numerical Evaluation of Wall Rigidity Effects on the Applied Dynamic Earth Pressure
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2015-05-05)
^عبدالحسین حداد, ^محمد ایمان خداکرمی
حل مسائل معکوس دوبعدی الاستودینامیک با استفاده ازروش اجزای محدود والگوریتم فراابتکاری ازدحام ذرات
نهمین کنگره ملی مهندسی عمران(2016-05-10)
9211148012, ^محمد ایمان خداکرمی*
راهکاری نوین به منظور کاهش تغییر مکان های نسبی ناشی از امواج لرزه ای درون صفحه در مجاورت عوارض توپوگرافی قائم زمین
نهمین کنگره ملی مهندسی عمران(2016-05-10)
9218212001*, ^محمد ایمان خداکرمی
DECUPLED SBFEM AS A MACRO ELEMENT FOR FE ANALYSIS
WCCM – APCOM 2016(2016-07-24)
^محمد ایمان خداکرمی*, 9322143001
Evaluation of soil-structure interaction on the seismic response of liquid storage tanks under near-field ground motions
7th International Conference from “Scientific Computing to Computational Engineering”(2016-07-06)
9411143001, ^محمد ایمان خداکرمی*, Denise-Penelope N. Kontoni
Investigation of 2d seismic behavior of underground rectangular concrete tanks affected by in-plane seismic vibrations incorporating soil–structure–fluid interaction
7th International Conference from “Scientific Computing to Computational Engineering”(2016-07-06)
9128212001, ^محمد ایمان خداکرمی*, Denise-Penelope N. Kontoni
بررسی مقاومت برضی و زاویه اصطکاک داخلی مخلوط خاک ماسهای خرده لاستیک- چیپس لاستیکی با استفاده از آزمایش برش مستقیم
دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست(2016-11-10)
9311148001*, ^محمد ایمان خداکرمی, ^عبدالحسین حداد, 9211047002
ارزیابی مقدار حداقل درز انقطاع در سازه های قاب خمشی ویژه واقع بر شمع به روش آنالیز تاریخچه زمانی خطی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه
دهمین کىگره ملی مهندسی عمران(2017-04-19)
9411148008, ^محمد ایمان خداکرمی*
ارزیابی مقادیر درز انقطاع موجود در آیین نامه های زلزله برای سازه های سطحی با فونداسیونهای سطحی با درنظرگرفتن اثرات اندرکنش خاک-سازه
دهمین کىگره ملی مهندسی عمران(2017-04-19)
9412148005, ^محمد ایمان خداکرمی*
The Effect of Topographic Irregularities on Seismic Response of Concrete Rectangular Tanks
(16th European Conference on Earthquake Engineering (16ECEE(2018-06-18)
9411148009, ^محمد ایمان خداکرمی*
Determination and Development of Fragility Curves for Buried Pipelines Regarding Pipe-Soil interaction Effects
(16th European Conference on Earthquake Engineering (16ECEE(2018-06-18)
9411148012, ^محمد ایمان خداکرمی*, محمدرضا منشوری
توسعه روش خطی معادل برای تحلیل اندرکنش خاک-سازه در خاک های روانگرا
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2018-05-08)
9511148005*, ^محمد ایمان خداکرمی, 9412047001
بررسی حضور انکر بلاک ها در رفتار لرزه ای خطوط لوله مدفون با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-لوله
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2018-05-08)
9511148006*, ^محمد ایمان خداکرمی
APPLICATION OF AGENT-BASED SIMULATION IN EMERGENCY EVACUATION AND CASUALTY PREDICTION OF INDOOR SCENARIOS
هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله / 8th International Conferences of Seismology and Earthquake Engineering (SEE8)(2019-11-11)
نیما جانفشان عراقی, ^محمد ایمان خداکرمی*
Attenuation of Seismic Amplification on Tunnel using MetaSoil
هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله / 8th International Conferences of Seismology and Earthquake Engineering (SEE8)(2019-11-11)
9311148009, 9311148010, ^محمد ایمان خداکرمی*
Single-phase metamaterial (SPM) as a dissipater for attenuation of vibration in two-dimensional elastodynamics problems
هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله / 8th International Conferences of Seismology and Earthquake Engineering (SEE8)(2019-11-11)
9711148024, 9712148002, ^محمد ایمان خداکرمی*
بهینه سازی هندسه جداسازهای ژئوتکنیکی در کاهش پاسخ لرزه‌ای قاب‌های فولادی
سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی(2021-09-06)
محسن محمدی*, ^محمد ایمان خداکرمی
مدلسازی خروج اضطراری در زمان وقوع زلزله در ساختمان دارای سیستم قاب خمشی فولادی از نوع خوابگاه
سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی(2021-09-06)
9712148002, ^محمد ایمان خداکرمی*
مدلسازی تخلیه اضطراری در زمان وقوع زلزله در ساختمان آموزشی یک طبقه با سیستم قاب خمشی فولادی با درنظرگرفتن اندرکنش خاک-سازه
سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی(2021-09-06)
9711148002, ^محمد ایمان خداکرمی*
بهینه سازی هندسه جداسازهای ژئوتکنیکی در کاهش پاسخ لرزه‌ای قاب‌های فولادی
سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی(2021-09-06)
محسن محمدی*, ^محمد ایمان خداکرمی
پیشنهاد یک ماتریس سختی دینامیکی قطری برای تحلیل یک فضای نامحدود در حوزه فرکانس
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
محسن میرزاجانی, ناصر خاجی, ^محمد ایمان خداکرمی
Site response analysis of wave propagation in halfplanes with topography irregularities based on a a novel semi-analytical simulation approach
15th World Conference on Earthquake Engineering(2012-09-20)
^محمد ایمان خداکرمی, ناصر خاجی
پيش بيني آسيب پذيري لرزه اي قاب خمشي بتن آرمه با استفاده از آناليز ميكروترمور
كيان مهر محمد(تاریخ دفاع: 1402/04/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي تيپ خاك در شيب ها و تعيين پتانسيل زمين لغزش ناشي از زلزله با استفاده از خردلرزه ها
خادم حسيني اميرمهدي(تاریخ دفاع: 1402/04/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين ضريب رفتار سازههاي موجود با استفاده از آناليز ميكروترمور
سلامت منش امير(تاریخ دفاع: 1401/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكانيابي گسل با استفاده از تحليل خردلرزه ها و مدلسازي عددي دوبعدي
بلچي محمدجواد(تاریخ دفاع: 1401/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي خسارت لرزه اي پل هاي بزرگراهي با استفاده از تحليل خرد لرزه ها
اسدالهي زينب(تاریخ دفاع: 1401/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين پتانسيل آسيب پذيري لرزه اي ساختمان ها با استفاده از ارتعاشات قوي زمين
خرم جاهد شيرين(تاریخ دفاع: 1401/06/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه منحني هاي شكنندگي ميان قاب هاي آجري در سازه‌هاي قاب خمشي فولادي تحت حركت خارج از صفحه
مداح محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه¬سازي هندسه جداسازهاي ژئوتكنيكي در كاهش پاسخ‌هاي لرزه‌اي قاب‌هاي فولادي
محمدي محسن(تاریخ دفاع: 1399/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جداسازي لرزه‌اي ميانقاب بنايي در قاب سازه‌اي توسط مصالح سلولي پليمري
كرك آبادي عليرضا(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي دوبعدي خروج اضطراري در زمان وقوع زلزله در ساختمان‌هاي آموزشي با سيستم قاب خمشي فولادي
انصاري فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين ضريب بازتاب زمين با استفاده از ارتعاشات محيطي مطالعه موردي:مناطقي از شهر تهران
عبدايمان عسل(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي خروج اضطراري در زمان وقوع زلزله به صورت دو بعدي در ساختمان داراي قاب خمشي فولادي از نوع خوابگاه
حسيني فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل پاسخ لرزه اي سطح زمين با استفاده از روش المان مرزي محدود مقياس شده مجزا
كياني طادي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1399/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه منحني‌هاي شكنندگي ديوارهايآجري غيرسازه اي با درنظر گرفتن اثرات اندركنش خاك و سازه
تركيان زهرا(تاریخ دفاع: 1399/03/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيشنهاد يك المان جديد داراي هندسه دلخواه بر مبناي مرزهاي مقياس شده مجزا براي حل مسائل الاستوديناميك در محيط‌هاي محدود
خلج هدايتي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1398/07/14) ، مقطع : دكتري
پيشنهاد يك المان جديد داراي هندسه دلخواه بر مبناي مرزهاي مقياس شده مجزا براي حل مسائل الاستوديناميك در محيط‌هاي محدود
خلج هدايتي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1398/07/14) ، مقطع : دكتري
توسعه مدل تحليلي رفتار فراماده هاي تناوبي يك بعدي براي كاهش ارتعاشات لرزه اي مخازن و قاب هاي خمشي فولادي
فرجيان مصطفي(تاریخ دفاع: 1401/07/20) ، مقطع : دكتري
توسعه مدل تحليلي رفتار فراماده هاي تناوبي يك بعدي براي كاهش ارتعاشات لرزه اي مخازن و قاب هاي خمشي فولادي
فرجيان مصطفي(تاریخ دفاع: 1401/07/20) ، مقطع : دكتري
ارائه مدل ساده شده براي اندركنش ديناميكي خاك روانگرا و سازه
دهقان مرضيه(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل ساده شده براي اندركنش ديناميكي خاك روانگرا و سازه
دهقان مرضيه(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رفتار لرزه اي پل هاي بزرگراهي داراي آبشستگي در پايه ها با در نظر گرفتن اثرات اندركنش خاك-سازه
هرزندي صديقه(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رفتار لرزه اي پل هاي بزرگراهي داراي آبشستگي در پايه ها با در نظر گرفتن اثرات اندركنش خاك-سازه
هرزندي صديقه(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي فاصله انكربلاك ها در خطوط لوله مدفون نفت با در نظر گرفتن اثرات اندركنش ديناميكي خاك- لوله
قدس فريماه(تاریخ دفاع: 1397/10/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي فاصله انكربلاك ها در خطوط لوله مدفون نفت با در نظر گرفتن اثرات اندركنش ديناميكي خاك- لوله
قدس فريماه(تاریخ دفاع: 1397/10/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه روش SOBI در پايش سلامت قاب¬هاي خمشي فولادي با در نظر گرفتن اثرات اندركنش خاك-سازه
خداديان زو زهرا(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه روش SOBI در پايش سلامت قاب¬هاي خمشي فولادي با در نظر گرفتن اثرات اندركنش خاك-سازه
خداديان زو زهرا(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي حضور سازه هاي عظيم بر رفتار لرزه اي سازه ها با در نظر گرفتن اثرات اندركنش سازه-خاك-سازه
فدائي نائيني سبا(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي حضور سازه هاي عظيم بر رفتار لرزه اي سازه ها با در نظر گرفتن اثرات اندركنش سازه-خاك-سازه
فدائي نائيني سبا(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر توپوگرافي بر تغيير مكان لرزه اي شيب ها
نوحي سحر(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر توپوگرافي بر تغيير مكان لرزه اي شيب ها
نوحي سحر(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي لرزه¬اي مخازن بتني حاوي مايع واقع بر عوارض توپوگرافي با مدلسازي دوبعدي
عسگري محمدحسين(تاریخ دفاع: 1396/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي فاصله پيشنهادي آيين¬نامه¬هاي طراحي لرزه¬اي براي دو قاب فولادي مجاور هم با در نظر گرفتن اثرات اندركنش سازه-خاك-سازه
آريس لكوان مريم(تاریخ دفاع: 1396/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثر اندركنش خاك و سازه بر درز انقطاع بين قاب‌هاي ساختماني فولادي واقع بر فونداسيون شمعي
شايان وفا سروش(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين فاصله بهينه بين دوقاب فولادي مجاور هم با در نظر گرفتن اثرات اندركنش سازه-خاك-سازه
اميني مقدم سعيده(تاریخ دفاع: 1396/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه منحنيهاي شكنندگي خطوط لوله مدفون با در نظر گرفتن اثرات اندركنش لوله-خاك
شمسائي مهسا(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثر اندركنش خاك و سازه بر درز انقطاع بين قاب هاي ساختماني فولادي برروي فونداسيون سطحي
صادق اصفهاني سيد سينا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات قرارگيري لوله¬هاي مدفون در مجاورت سازه¬ها بر پاسخ لرزه¬اي قاب¬هاي ساختماني
معروفي آرش(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عددي استفاده از زهكش قائم به منظور كاهش خطر روانگرايي
احمدنژاد زهره(تاریخ دفاع: 1397/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير موقعيت تونل‌هاي دو قلوي شهري بر ميزان نشست سطح زمين
اسمعيل زاده اول عاطفه(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي ميان مرتبه با استفاده از توليد شتابنگاشت مصنوعي توسط تبديل موجك در حوزه‌ي نزديك گسل
ارجمندفر هومن(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه ظرفيت باربري شالوده هاي سطحي واقع بر مسلح كننده هاي سه بعدي ( مقايسه نتايج مدل فيزيكي و شبيه سازي عددي)
اكبرپور طهورا(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عددي اثر متقابل رفتار ديناميكي ديوار ديافراگمي و جابه جايي زمين
بهرامي محمد(تاریخ دفاع: 1395/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي لرزه اي پي هاي سطحي بر اساس سطح عملكرد با كنترل نشست و دوران
منصوريان محمدعلي(تاریخ دفاع: 1395/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اندركنش خاك-سازه و تأثير آن بر روي ديوار برشي فولادي
بلول سينا(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي 3 بعدي لرزه اي سازه هاي قاب خمشي بتن مسلح ويژه با بستر انعطاف پذير تحت اثر انتشارامواج افقي و قام زلزله نزديك به سايت
محبي سعيد(تاریخ دفاع: 1395/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي با مدلسازي سه بعدي مجهز به سيستم كنترل تركيبي جداساز لرزه اي و ميراگرهاي جرمي تنظيم شونده
آذرباد فاضل(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي كاربرد استفاده از آلياژهاي حافظه دار شكلي در جداگرهاي لرزه اي نصب شده بر سازه هاي بتن مسلح اثر زلزله هاي حوزه نزديك گسل
قاسمي سعيد(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي پاسخ لرزه¬اي تونل با درنظرگرفتن اثر اندركنش غيرخطي خاك-سازه
مونسي سرخه مسعود(تاریخ دفاع: 1395/09/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش بزرگنمايي حركت قوي ناشي از زلزله در مجاورت عوارض توپوگرافي با استفاده از مصالح هوشمند
ملكي محسن(تاریخ دفاع: 1395/09/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
معرفي عنصر معماري ايمن در مقابل خسارت ناشي از زلزله با رويكرد DHC در فضاي مسكوني و اداري
اعرابي عطيه(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين مشخصات ديناميكي خاك¬هاي تثبيت¬شده
اصغري امين(تاریخ دفاع: 1394/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار سازه هاي فولادي داراي ميراگرا با پلان نامنظم
خوش نام محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه روش نمونه برداري خطي در حل مسائل معكوس مهندسي به محيط ناهمگون
هاشمي سيد مصطفي(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عددي تاثير سربار بر فشار جانبي ديناميكي خاك وارد بر ديوارهاي وزني بلوك بتني گوژپشتي
همتي سميه(تاریخ دفاع: 1394/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نوع ساختگاه بر عملكرد لرزه اي سيستم هاي داراي جداگرهاي پايه
جامي نادر(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي بزرگنمايي امواج لرزه اي در مجاورت عوارض توپوگرافي تحت اثر زلزله حوزه نزديك
برهمن مهشيد(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي و بررسي روش هاي نصب و كنترل ميراگرهاي تنظيم شده مايع( TLD)در بررسي رفتار لرزه اي سيستم هاي سازه اي قاب خمشي فلزي
صفائي دانيال(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي امكان كاربرد متدلوژي HAZUS براي ارزيابي ريسك لرزه اي ساختمان ها در ايران
رحيمي وحيد(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي يكپارچه لرزه اي(مطالعه موردي بر تپه زيبا شهر در شهرستان گرگان)
ملك مهدي(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار لرزه اي مخازن بتني مايع از نوع زميني
تاجيك مهدي(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي تاثير مسلح كننده ژئوگريد در كاهش نشست (شيار افتادگي) راه بدون رويه
خاكپور مقدم حامد(تاریخ دفاع: 1394/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد روش نمونه برداري خطي براي حل مسائل الاستوديناميك معكوس دو بعدي در مواد پيزو الكتريك
مهدوي زينب(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
لحاظ نمودن اندركنش خاك و سازه در بهسازي لرزه اي سازه هاي فولادي با استفاده از سيستم هاي كنترل سازه اي هايبريد
سعيدي آصف(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل كمي مسايل معكوس الاستوديناميك دو بعدي با استفاده از روش مركب تفاضل محدود - المان محدود و الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات
نيك پو بهادر(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر اندركنش غير خطي خاك و سازه بر نيازهاي لرزه اي قاب هاي فولادي
عابديني سجاد(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل مسائل الاستو ديناميك فركانس بالا با استفاده از روش
فخاريان مجيد(تاریخ دفاع: 1393/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر اندكنش خاك و سازه بر ارزيابي شاخص هايخرابي لرزه اي
بيطرفان مجيد(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ریاضی عالی مهندسی
ریاضی عالی مهندسی
ایرفویل معکوس سازه ای
()

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
اجسام صلب   (114 بار دانلود)
سینماتیک و سینتیک ذرات   (209 بار دانلود)
4   (120 بار دانلود)
3   (95 بار دانلود)
J. P. Wolf, Dynamic Soil-Structure Interaction, 1985   (425 بار دانلود)
مروری بر مهندسی زلزله   (180 بار دانلود)
برنامه امتحان شفاهی درس ریاضیات عالی مهندسی در نیمسال 4001   (259 بار دانلود)
برنامه امتحان شفاهی درس اصول مهندسی زلزله در نیمسال 4001   (233 بار دانلود)
لرزه شناسی   (461 بار دانلود)
اصلاحیه برنامه زمانبندی امتحان شفاهی دانشجویان درس دینامیک خاک (نیمسال 3992) به واسطه قطعی های برق   (281 بار دانلود)
اصلاحیه برنامه زمانبندی امتحان شفاهی دانشجویان درس دینامیک (نیمسال 3992) به واسطه قطعی های برق   (335 بار دانلود)
روانگرایی   (267 بار دانلود)
تحلیل و طراحی لرزه ای دیوارهای حایل   (331 بار دانلود)
برنامه زمانبندی امتحان شفاهی پایانی درس دینامیک خاک - نیمسال 3992   (300 بار دانلود)
برنامه زمانبندی امتحان شفاهی پایانی درس دینامیک - نیمسال 3992   (365 بار دانلود)
برنامه زمانبندی امتحان شفاهی پایانی درس دینامیک - نیمسال 3992   (299 بار دانلود)
تحلیل دینامیکی شمع ها   (306 بار دانلود)
آنالیز و تعیین ظرفیت باربری دینامیکی فونداسیون   (299 بار دانلود)
تعیین مشخصات دینامیکی خاک ها   (283 بار دانلود)
انتشار امواج   (289 بار دانلود)
مبانی و کلیات   (342 بار دانلود)
کتاب دینامیک خاک Das & Ramana   (442 بار دانلود)
کتاب DYNAMICS- J. L. Meriam -8thEdition   (522 بار دانلود)
اندرکنش خاک و سازه در آیین نامه ها   (1498 بار دانلود)
آنالیز در فضای مختلط   (543 بار دانلود)
نرم افزار CONAN   (428 بار دانلود)
تحلیل دینامیکی سازه های چنددرجه آزاد   (805 بار دانلود)
تحلیل دینامیکی سازه های چنددرجه آزاد   (509 بار دانلود)
برنامه امتحان شفاهی - نیمسال 3991   (462 بار دانلود)
1- امتحان شفاهی درس اندرکنش خاک-سازه در نیمسال 3991 طبق برنامه پیوست در ساعت تعیین شده برای هر دانشجو انجام می شود. 2- حضور دانشجو در امتحان پایان ترم که به صورت مجازی در سامانه امید بر اساس برنامه امتحانی مندرج در سامانه گلستان انجام می شود ضروری است.
برنامه امتحان شفاهی - نیمسال 3991   (432 بار دانلود)
1- امتحان شفاهی درس ریاضیات عالی مهندسی در نیمسال 3991 طبق برنامه پیوست در ساعت تعیین شده برای هر دانشجو انجام می شود. 2- حضور دانشجو در امتحان پایان ترم که به صورت مجازی در سامانه امید بر اساس برنامه امتحانی مندرج در سامانه گلستان انجام می شود ضروری است.
برنامه امتحان شفاهی - نیمسال 3991   (459 بار دانلود)
1- امتحان شفاهی درس اصول مهندسی زلزله در نیمسال 3991 طبق برنامه پیوست در ساعت تعیین شده برای هر دانشجو انجام می شود. 2- حضور دانشجو در امتحان پایان ترم که به صورت مجازی در سامانه امید بر اساس برنامه امتحانی مندرج در سامانه گلستان انجام می شود ضروری است.
تحلیل پاسخ زمین   (382 بار دانلود)
تحلیل دینامیکی سازه های یک درجه آزاد   (886 بار دانلود)
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی   (2022 بار دانلود)
NIST GCR 12-917-21   (1242 بار دانلود)
آنالیز فوریه   (1445 بار دانلود)
کتاب ریاضی مهندسی (Kreyszig)   (579 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ریاضیات عالی مهندسی   (611 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی زلزله
اصول مهندسی زلزله   (540 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی عمران
روش اجزای محدود   (714 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی زلزله
دینامیک خاک   (621 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی زلزله
دینامیک   (878 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی عمران

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
کلاس مجازی درس روش اجزای محدود مورخه 1399/04/01 (1399/04/01)
کلاس مجازی درس روش اجزای محدود مورخه 1399/3/25 (1399/03/31)
کلاس مجازی درس روش اجزای محدود مورخه 1399/03/19 (1399/03/19)
کلاس مجازی درس روش اجزای محدود مورخه 1399/03/18 (1399/03/18)
کلاس مجازی درس دینامیک خاک مورخه 1399/03/12 (1399/03/18)
کلاس مجازی درس روش اجزای محدود مورخه 1399/03/12 (1399/03/18)
کلاس مجازی درس روش اجزای محدود مورخه 1399/03/11 (1399/03/18)
کلاس مجازی درس دینامیک مورخه 1399/03/11 (1399/03/18)
کلاس مجازی درس دینامیک مورخه 1399/03/10 (1399/03/18)
کلاس مجازی درس دینامیک مورخه 1399/03/03 (1399/03/06)
کلاس مجازی درس دینامیک خاک مورخه 1399/2/30 (1399/03/06)
کلاس مجازی درس دینامیک خاک مورخه 1399/2/29 (1399/03/06)
کلاس مجازی درس روش اجزای محدود مورخه 1399/2/29 (1399/03/06)
کلاس مجازی درس روش اجزای محدود مورخه 1399/2/28 (1399/03/06)
کلاس مجازی درس دینامیک مورخه 1399/2/28 (1399/03/06)
کلاس مجازی درس دینامیک مورخه 1399/2/27 (1399/03/06)
کلاس مجازی درس دینامیک خاک مورخه 1399/2/23 (1399/03/06)
کلاس مجازی درس روش اجزای محدود مورخه 1399/2/22 (1399/03/06)
کلاس مجازی درس روش اجزای محدود مورخه 99/02/22 (1399/02/26)
کلاس مجازی درس دینامیک خاک مورخه 99/02/23 (1399/02/26)
کلاس مجازی درس روش اجزای محدود مورخه 99/02/21 (1399/02/26)
کلاس مجازی درس دینامیک مورخه 99/02/21 (1399/02/26)
کلاس مجازی درس دینامیک مورخه 99/02/20 (1399/02/26)
کلاس مجازی درس دینامیک خاک مورخه 99/02/16 (1399/02/19)
کلاس مجازی درس دینامیک خاک مورخه 99/02/15 (1399/02/19)
کلاس مجازی درس روش اجزای محدود مورخه 99/02/15 (1399/02/19)
کلاس مجازی درس روش اجزای محدودمورخه 99/02/14 (1399/02/19)
کلاس مجازی درس دینامیک مورخه 99/02/14 (1399/02/19)
کلاس مجازی درس دینامیک مورخه 1399/2/13 (1399/02/19)
کلاس مجازی درس دینامیک خاک مورخه 1399/2/9 (1399/02/10)
کلاس مجازی درس روش اجزای محدود مورخه 1399/2/8 (1399/02/10)
کلاس مجازی درس روش اجزای محدود مورخه 1399/2/7 (1399/02/10)
کلاس مجازی درس دینامیک مورخه 1399/2/7 (1399/02/10)
کلاس مجازی درس دینامیک مورخه 1399/2/6 (1399/02/10)
کلاس مجازی درس دینامیک خاک مورخه 1399/2/1 (1399/02/10)
کلاس مجازی درس دینامیک خاک مورخه 1399/2/1 (1399/02/03)
کلاس مجازی درس دینامیک مورخه 1399/1/31 (1399/02/03)
کلاس مجازی درس روش اجزای محدود مورخه 1399/1/31 (1399/02/03)
کلاس مجازی درس دینامیک مورخه 1399/1/31 (1399/02/03)
کلاس مجازی درس دینامیک مورخه 1399/1/30 (1399/02/03)
کلاس مجازی درس دینامیک خاک مورخه 99/01/26 (1399/01/29)
کلاس مجازی درس دینامیک خاک مورخه 99/01/25 (1399/01/29)
کلاس مجازی درس روش اجزای محدود مورخه 99/01/24 (1399/01/29)
کلاس مجازی درس روش اجزای محدود مورخه 99/01/20 (1399/01/29)
کلاس مجازی درس دینامیک خاک مورخه 99/01/18 (1399/01/29)
کلاس مجازی درس روش اجزای محدود مورخه 99/01/18 (1399/01/29)
کلاس مجازی درس روش اجزای محدود مورخه 99/01/17 (1399/01/29)
کلاس مجازی درس دینامیک خاک مورخه 98/12/27 (1399/01/29)
کلاس مجازی درس دینامیک خاک مورخه 98/12/26 (1399/01/29)
کلاس مجازی درس روش اجزای محدود مورخه 98/12/25 (1399/01/29)
کلاس مجازی درس دینامیک خاک مورخه 98/12/19 (1399/01/29)
کلاس مجازی درس روش اجزای محدود مورخه 98/12/19 (1399/01/29)
کلاس مجازی درس دینامیک خاک مورخه 98/12/11 (1399/01/29)
کلاس مجازی درس دینامیک خاک مورخه 98/12/12 (1399/01/29)
کلاس مجازی درس روش اجزای محدود مورخه 98/12/18 (1399/01/29)
کلاس مجازی درس روش اجزای محدود مورخه 98/12/11 (1399/01/29)
کلاس مجازی درس دینامیک مورخه 99/01/24 (1399/01/29)
کلاس مجازی درس دینامیک مورخه 99/01/23 (1399/01/29)
کلاس مجازی درس دینامیک مورخه 99/01/17 (1399/01/29)
کلاس مجازی درس دینامیک مورخه 99/01/16 (1399/01/29)
کلاس مجازی درس دینامیک مورخه 98/12/17 (1399/01/29)
کلاس مجازی درس دینامیک مورخه 98/12/18 (1399/01/29)
کلاس مجازی درس دینامیک مورخه 98/12/11 (1399/01/29)
کلاس مجازی درس دینامیک مورخه 98/12/10 (1399/01/29)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشکده مهندسی عمران- طبقه دوم- اتاق 354
khodakarami@semnan.ac.ir
(+98)2331535243

فرم تماس